Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 06:03:00

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије утврђује пловидбеност ваздухоплова, издаје дозволе и овлашћења о пловидбености и уписује летелице у регистар цивилних ваздухоплова и  у евиденцију ваздухоплова. У Регистар ваздухоплова уписују се ваздухоплови свих категорија. У евиденцију ваздухоплова уписују се ваздухоплови чија максимална маса на полетању не прелази 560 kg, змај без мотора, параглајдер и други ваздухоплови које пропише Директорат.

Пружаоци Услуга (Ваздухопловно-техничке организације)
 
Ваздухопловно-техничке делатности састоје се од пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме.
 
Ваздухопловно–техничке организације уписују се у евиденцију коју води Директорат, који прописује и Захтеве (стандарде), процедуре, поступке и обрасце за сертификацију, периодичан надзор, као и садржину и начин вођења евиденције.
 
Дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности издаје Директорат на неодређено време, привредном друштву, другом правном лицу, органу државне управе или предузетнику који има простор за обављање делатности, средства за рад, одговарајуће особље, приручник за обављање делатности и испуњава друге услове које пропише Директорат.укључивши достигнути ниво безбедности.
 
Детаље у вези са законским и подзаконским актима који регулишу ову област погледати у рубрици - Регулатива

Пловидбеност ваздухоплова

 1. ПВ-03 - Листа техничких података о ваздухоплову транспортне категорије
 2. ПВ-04 - Листа техничких података о ваздухоплову опште категорије
 3. ПВ-04 - Листа техничких података о ваздухоплову посебне категорије - балон
 4. ПВ-04б - Листа техничких података о ваздухоплову посебне категорије - змај
 5. ПВ-15 - Захтев за упис ваздухоплова у регистар цивилних ваздухоплова
 6. ПВ-15а - Захтев за упис промене података у регистру/евиденцији цивилних ваздухоплова
 7. ДЦВ-AIR-PV-15D - Захтев за упис беспилотних ваздухоплова у евиденцију ваздухоплова
 8. ПВ-21 - Захтев за издавање потврде о пловидбености ваздухоплова за извоз
 9. ПБ-22 - Захтев за издавање потврде o пловидбености за извоз - Већих делова ваздухоплова
 10. ПВ-23 - Захтев за издавање потврде о пловидбености за извоз - Већих делова ваздухоплова кој и не спадају у класу I и II производа и стандардних делова
 11. ПВ-45 - Захтев за издавање уверења о буци
 12. Образац 4
 13. Образац 2-М - Захтев за одобрење по Делу М
 14. Образац 2-145 - Захтев за издавање Уверења организацији за одржавање ваздухоплова и ваздухопловних производа Део-145
 15. ПВ 02 Захтев за утврђивање пловидбености ваздухоплова
 16. Образац 18Б - Oдобрење услова лета
 17. Образац 21 - Захтев за издавање дозволе за лет
 18. Образац RS-50 - Захтев за одобрење производне организације (POA)
 19. Образац RS-80 - Захтев за одобрење дизајн организације (DOA)

Налози за пловидбеност ваздухоплова

 1. НПВ 13-04-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова
 2. НПВ 08-02-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова - Hartzell Propeller Inc.
 3. НПВ 09-03-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова - ПОВУЧЕН
 4. НПВ 09-09-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова - TELEDYNE CONTINENTAL MOTORS
 5. НПВ 10-02-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова
 6. НПВ 10-04-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова
 7. НПВ 10-04-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова - извештај
 8. НПВ 14-07-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова
 9. НПВ 15-04-01 Налог за пловидбеност ваздухоплова