Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:52:33

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Закони

 1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15) - незванични пречишћени текст;
 2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
 3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 57/11);
 4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 93/12);
 5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);
 6. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 87/11);
 7. Закон o изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 8. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);

Подзаконски прописи

2016. година

 1. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РС“, број 61/16);
 2. Правилник о обављању јавног авио-превоза и некомерцијалног летења („Службени гласник РС, број 55/16);
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16);
 4. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка);
 5. Правилник о измени Правилника о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, број 48/16);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 40/16);
 7. Правилник о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби израза на српском језику („Службени гласник РС“, број 39/16);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова („Службени гласник РС“, број 39/16);
 9. Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији („Службени гласник РС“, број 31/16);
 10. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 28/16);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 12. Правилник о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања (Сл. гласник РС, бр. 15/16)
 13. Правилник о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 4/16);
 14. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 15. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);

2015. година

 1. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 2. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 3. Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Службени гласник РС“, број 108/15);
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15); -
 5. Правилник о беспилотним ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 108/15);
 6. Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 96/15);
 7. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15);
 8. Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 93/15);
 9. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 87/15);
 10. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15);
 11. Правилник о условима под којима се издаје одобрење страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, број 65/15);
 12. Правилник о летењу ваздухоплова („Службени гласник РС“, број 61/15);
 13. Правилник о полетању и слетању ваздухоплова изван аеродрома („Службени гласник РС“, број 61/15 );
 14. Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС“, број 61/15);
 15. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, број 61/15);
 16. Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу („Службени гласник РС“, број 61/15);
 17. Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији („Службени гласник РС“, број 11/15);

2014. година

 1. Извод из Oдлуке Проширене комисије Eвроконтрола број 132 од 5. децембра 2014. године године („Службени гласник РС“, број 141/14);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 133 од 5. децембра 2014. године(„Службени гласник РС“, број 141/14);
 3. Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС", број 122/14);
 4. Правилник о обављању јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 110/14);
 5. Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, број 110/14);
 6. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 95/14);
 7. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, број 74/14);
 8. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 126 од 26. марта 2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14);
 9. Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и процедури обавештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе („Службени гласник РС“, број 34/14);
 10. Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту („Службени гласник РС“, број 33/14);
 11. Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 10/14 и 16/15);
 12. Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима („Службени гласник РС“, број 10/14);
 13. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 124 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14);
 14. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 123 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14);

2013. година

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13);
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13);
 3. Правилник о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, број 71/13);
 4. Правилник о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, број 71/13);
 5. Правилник о начину израде и форми навигационих поступака („Службени гласник РС“, број 71/13);
 6. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС”, број 33/13 и 61/15) - незванични пречишћени текст;
 7. Правилник о ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова („Службени гласник РС”, број 33/13);
 8. Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије („Службени гласник РС“, број 24/13);
 9. Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде („Службени гласник РС“, број 24/13);
 10. Правилник o центрима за обуку и потврдама о обучености ватрогасно-спасилачког особља („Службени гласник РС“, број 24/13);

2012. година

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера („Службени гласник РС“, број 54/12);
 2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, број 54/12);
 3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 54/12, 76/13);
 4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12);
 5. Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС“, број 54/12, 122/14);
 6. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 54/12);
 7. Правилник о преузимању прописа Европске уније о заједничким правилима за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 54/12);
 8. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РС“, број 54/12);
 9. Правилник о аеродромима („Службени гласник РС“, број 23/12 и 60/12 - исправка);
 10. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 23/12);
 11. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12);
 12. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 23/12);
 13. Правилник о летилиштима и теренима („Службени гласник РС“, број 23/12 и 33/13);
 14. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);
 15. Правилник о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања („Службени гласник РС“, број 23/12 и 10/14);

2011. година

 1. Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, број 98/11, 71/13 и 16/15);
 2. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству ("Сл. гласник РС", бр. 78/11 и 10/14);
 3. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Сл. гласник РС", бр. 69/11);
 4. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Сл. гласник РС", бр. 69/11);
 5. Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује ДЕО-21 ("Сл. гласник РС", бр. 69/11 и 110/14);
 6. Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима („Службени гласник РС“, број 32/11, 23/12 и 27/12-исправка и 10/14);
 7. Правилник о условима за издавање, измену, суспензију или стављање ван снаге потврде о оспособљености за обављање јавног авио-превоза балоном („Службени гласник РС“, број  32/11);
 8. Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова („Службени гласник РС“, број  32/11 и 23/12);
 9. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  32/11 и 24/13) - незванични пречишћени текст;
 10. Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр 32/11, 54/12 и 24/13) - незванични пречишћени текст;
 11. Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од терминалних накнада („Службени гласник РС“, број  32/11);
 12. Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  20/11);
 13. Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе („Службени гласник РС“, број  19/11);
 14. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  19/11 и 10/14);
 15. Правилник о одступању од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  19/11);
 16. Правилник о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  19/11);
 17. Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број  17/11);
 18. Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, број 13/11);
 19. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  2/11);
 20. Правилник о безбедносном прегледу страних ваздухоплова на платформи аеродрома („Службени гласник РС“, број  2/11);
 21. Правилник о потврдама о обучености особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  2/11);
 22. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја у области пловидбености и заштите животне средине и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање („Службени гласник РС“, број  2/11);
 23. Правилник о ваздухопловном техничком особљу пружалаца услуга у ваздушној пловидби и центрима за обуку („Службени гласник РС“, бр  2/11);
 24. Правилник о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр  2/11 и 54/12);
 25. Правилник о садржини обрасца и начину издавања службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, број  2/11);
 26. Упутство о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС“, број  2/11);

2010. година

 1. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10);
 2. Правилник о начину рада Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја у спровођењу инспекције стандардизације („Службени гласник РС“, број 14/10);
 3. Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10);
 4. Правилник о уређењу  и саставу одбора за жалбе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10);
 5. Правилник о пружању услуга калибраже из ваздуха („Службени гласник РС“, број 14/10);

2009. година

 1. Правилник о примењивању техничких услова за пловидбеност ваздухоплова, мотора, елисе, делова и уређаја или њихових делова („Службени гласник Републике Србије“, број 93/09);
 2. Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода цивилних ваздухоплова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 71/09 и 1/10);
 3. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку („Службени гласник Републике Србије“, број 39/09);

2008. година

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/08);
 2. Правилник о организацији радног времена чланова посаде цивилног ваздухоплова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, незванични пречишћени текст);
 3. Правилник о условима и поступку издавања уверења о оспособљености за обављање јавног авио-транспорта („Службени гласник Републике Србије“, бр.33/08, 39/09, 14/10, незванични пречишћени текст);

2006. година

 1. Одлука о висини накнаде за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/06, 45/07);

2005. година

 1. Правилник о дозволама летачког особља („Службени гласник Републике Србије“, бр.30/05);
 2. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник Републике Србије“, бр.37/05);
 3. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку особља које обавља послове контроле исправности површина за кретање ваздухоплова, објеката и инсталација аеродрома („Службени гласник Републике Србије“, бр. 47/05);
 4. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку  особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу („Службени гласник Републике Србије“, бр.47/05);

2004. година и раније године

 1. Правилник о увођењу смањених норми вертикалног раздвајања ваздухоплова у ваздушном простору Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“; бр.68/01);
 2. Правилник о начину предаје и враћања хладног и ватреног оружја и муниције и претресу лица и ствари у јавном авиотранспорту („Службени лист СРЈ“; бр.13/00);
 3. Правилник о простору, просторијама, техничкој опреми и начину вршења контрадиверзионог прегледа на аеродрому („Службени лист СРЈ“; бр.13/00);
 4. Правилник о начину избацивања хемијских средстава из ваздухоплова („Службени лист СФРЈ“; бр. 62/80, 52/83, 40/95);
 5. Правилник о начину издавања одобрења за летење ваздухоплова („Службени лист СФРЈ“; бр. 43/82);
 6. Уредба о безбедности на ваздухопловном пристаништу („Службени лист СФРЈ“; бр. 73/87, 2/93);
 7. Правилник о одржавању објеката, опреме и инсталација од значаја за безбедност ваздушне пловидбе на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; бр.9/84);
 8. Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; бр.57/78, 40/95);