Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.05.2018 16:48:26

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

У складу са чланом 8. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција) ниједан ваздухоплов којим се може управљати без пилота не сме да прелеће територију Републике Србије без посебног одобрења или супротно условима из тог одобрења.
 

Беспилотни ваздухоплови се могу користити у привредне, научне, образовне, спортске и друге сврхе тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја. За евентуалну штету која је настала услед коришћења беспилотних ваздухоплова је одговорно лице које користи беспилотни ваздухоплов. 

Продужен рок за полагање испита за управљање беспилотним ваздухопловима
 
Због великог броја пријава за полагање испита у мартовском року, ради стицања потврде за управљање беспилотним ваздухопловима (28, 29, 30. и 31. марта), Директорат цивилног ваздухопловства је одлучио да продужи испитни рок за још један дан, петак 01. април 2016. године, у термину од 08:30 – 15:30 часова.
 
Обавештење:
 
Кандидати који желе да се пријаве за стицање потврде за управљање беспилотним
ваздухопловима то чине на обрасцу ДЦВ-PEL-ОБ-001- Пријава за стицање потврде за
управљање беспилотним ваздухопловима.
 
Приликом подношења обрасца „ДЦВ-PEL-ОБ-001- Пријава за стицање
потврде за управљање беспилотним ваздухопловима“ уз образац треба доставити
копију пасоша или личне карте и доказ о уплати:
-Републичке административне таксе у износу од 800,00 динара на жиро рачун: 840-
742221843-57, модел:97, позив на број: 50016.
 
Након добијања решења, којим се одобрава полагање испита за стицање потврде
за управљање беспилотним ваздухопловима, кандидат потврђује свој долазак у
одређеном испитном року слањем обавештења на e-mail ispiti@cad.gov.rs , минимално
10 дана пре почетка испитног рока .
 
Испити за стицање потврде за управљање беспилотним ваздухопловима
спроводиће се почев од мартовског испитног рока. 
 
 
Обрасци
  1. ДЦВ-PEL-ОБ-001- Пријава за стицање потврде за управљање беспилотним ваздухопловима
  2. ДЦВ-AIR-PV-15D - Захтев за упис беспилотних ваздухоплова у евиденцију ваздухоплова
  3. ДЦВ-ОПС-ОБ-718 - Изјава о оспособљености за обављање планираних активности у привредне сврхе
Правилници, упутства и инструкције
  1. Правилник о беспилотним ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 108/15);
  2. Упутство за полагање теоријског испита
  3. Брошура
Испити
  1. Садржај испита за стицање потврде за управљање беспилотним ваздухопловима